REGULAMIN SERWISU

PICKPACK

 1. Definicje
  1. 1.1.Terminy pisane w Regulaminie wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w pozostałych postanowieniach Regulaminu mają następujące znaczenie:

Serwis serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.pickpack.com;

Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzysta z Serwisu zgodnie z Regulaminem, niezależnie od tego czy dokonała rejestracji;

Konto Użytkownika udostępniona zarejestrowanemu Użytkownikowi część Serwisu zawierająca informacje o Użytkownikach oraz zawartych Umowach. Utworzenie Konta wymaga Rejestracji. Dostęp do Konta wymaga każdorazowo podania loginu i hasła;

Kontekst zakres uprawnień nadanych Kontu danego Użytkownika;

Grupa zbiór Kont Użytkowników zrzeszonych w ramach jednego zespołu Kont przez właściciela określonego Kontekstu, o różnych uprawnieniach nadawanych przez właściciela Kontekstu i zarządzanych w ramach tożsamej jednostki;

Rejestracja uzyskanie dostępu do indywidualnego Konta w Serwisie;

Treści wszystkie treści, w tym informacje, opinie, obrazy lub odnośniki do stron internetowych zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika;

Przesyłka przesyłka kurierska w rozumieniu art. 3 pkt 19  ustawy Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1481 z późn. zm.) lub przesyłka towarowa w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983), do Przewozu której zobowiązuje się Administrator na podstawie Umowy i na warunkach opisanych w Regulaminie Przewozu;

Przewóz pojedyncze wykonanie usługi pocztowej lub przewozu przesyłek towarowych w ramach krajowego transportu drogowego towarów w stosunku do nadanej Przesyłki, polegające na przewozie rzeczy ruchomej między miejscami wskazanymi przez Użytkownika nadającego paczkę, zakończone doręczeniem adrestaowi;

Regulamin niniejszy regulamin;

Regulamin Przewozu dokument opisujący zasady i warunki świadczenia Przewozów przez Administratora, znajdujący się pod adresem: https://pickpack.com/pl/docs/regulamin-przewozu;

Umowa pojedyncza umowa o świadczenie Przewozu – usługi pocztowej lub przewozu przesyłek towarowych w ramach krajowego transportu drogowego towarów, zawierana między Administratorem a Użytkownikiem; rodzaj Umowy jest definiowany parametrami nadawanej Przesyłki;

Zlecenie pojedyncze zamówienie przez Klienta Przewozu, złożone za pośrednictwem Serwisu i potwierdzone przez Usługodawcę;

 1. Postanowienia ogólne
  1. 2.1.Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Serwisu „PickPack”, umożliwiającego organizację Przewozu, w szczególności zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
  2. 2.2.Właścicielem i administratorem Serwisu jest PickPack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Optymistów 2A, 04 – 965 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695599, NIP: 9522168281, REGON: 368322678, o kapitale zakładowym 100.000,00 złotych (pokrytym w całości) zwana dalej „Administratorem”.
  3. 2.3.Prawa autorskie do Serwisu należą w całości do Administratora.
  4. 2.4.Serwis jest prowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem strony internetowej http://www.pickpack.com dostępnej przez 24 godziny na dobę. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne.
  5. 2.5.Administrator jest zobowiązany do prowadzenia Kont Użytkowników i zapisywania historii transakcji dla każdego Użytkownika oraz udostępnienia narzędzia do dokonania płatności za pośrednictwem Serwisu.
  6. 2.6.Odpowiedzialność Administratora za należyte wykonanie Przewozu określa Regulamin Przewozu.
  7. 2.7.Administrator podejmuje starania, aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Serwisu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
  8. 2.8.Administrator zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Serwisu.
  9. 2.9.Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych poprzez Serwis ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 2. Warunki korzystania z usług świadczonych przez Serwis. Rejestracja Konta Użytkownika
  1. 3.1.W celu korzystania z Serwisu wymagane jest dysponowanie urządzeniem końcowym z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Serwisu, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz obsługę programu komputerowego JavaScript.
  2. 3.2.Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług oferowanych przez Serwis, jest dokonanie prawidłowej rejestracji w Serwisie jako Użytkownik poprzez podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) i ustanowienie hasła do Konta Użytkownika.
  3. 3.3.Warunkiem dokonania rejestracji jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz na przetwarzanie przez Administratora danych osobowychinnych niż niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
  4. 3.4.Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika. W ramach Konta Użytkownika, Użytkownik może udostępnić Administratorowi, oprócz danych wskazanych w art. 3.2 inne dane wskazane przez Administratora jako nieobowiązkowe. 
  5. 3.5.Rejestracja Użytkownika i utworzenie Konta Użytkownika są dokonane z chwilą potwierdzenia danych zawartych w formularzu rejestracyjnym widocznych po kliknięciu w podany link przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail i zaznaczenie pola wyboru „Aktywuj konto”. Od tego momentu, Konto Użytkownika jest aktywne.
  6. 3.6.Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie Rejestracji i korzystania z Serwisu. Bezwzględnie zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika Treści bezprawnych.
  7. 3.7.Z chwilą Rejestracji Użytkownika zawierana jest pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  8. 3.8.Administrator ma prawo weryfikacji prawdziwości danych podanych podczas Rejestracji, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości może zażądać ich aktualizacji przesyłając na adres e-mail Użytkownika stosowne wezwanie. W przypadku niedokonania przez Użytkownika aktualizacji danych w przeciągu 3 dni, Administrator ma prawo zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika.
  9. 3.9.Administrator udostępnia Użytkownikom następujące Konteksty: prywatny, firmowy (w tym także grupowy). Konteksty są nadawane przez Administratora lub poprzez zaproszenie od Użytkownika o posiadającego uprawnienia w określonym Kontekście. Użytkownik ma możliwość samodzielnego dodania do Konta Kontekstu firmowego (grupowego). Użytkownik może dowolnie przełączać aktualnie aktywne Konteksty z poziomu Konta Użytkownika.
  10. 3.10.Konto Użytkownika jest tworzone domyślnie w Kontekście prywatnym, umożliwiającym korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu w charakterze konsumenta. Kontekst prywatny jest podstawowym Kontekstem dostępnym dla wszystkich Użytkowników bez dodatkowych wymagań i standardowym zakresem uprawień nadawanym po Rejestracji.
  11. 3.11.Każdy Użytkownik może w ramach Konta Użytkownika dodać do niego Kontekst firmowy, poprzez podanie swojej firmy, NIP-u, numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu. Po pomyślnym dodaniu Kontekstu firmowego Użytkownik nadawana jest w ramach tego Kontekstu rola właściciela, uprawniająca go do pełnego zarządzania Kontekstem firmowym.
  12. 3.12.Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jeden Kontekst prywatny i nieskończenie wiele Kontekstów firmowych. Nadanie Użytkownikowi nowych Kontekstów nie wpływa na dotychczas nadane Konteksty, chyba że Użytkownik lub zarządzający Kontekstem podejmą kroki w celu odłączenia danego Kontekstu (w tym także poprzez odłączenie danego Użytkownika z Kontekstu poprzez innego Użytkownika). Póki dana osoba pozostaje Użytkownikiem Serwisu, póty dla jego Konta dostępny jest co najmniej Kontekst prywatny.
  13. 3.13.W ramach Kontekstu firmowego (grupowego), Użytkownik, oprócz funkcjonalności Kontekstu prywatnego, zyskuje możliwość składania Zleceń w ramach i w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub w imieniu reprezentowanej przez niego osoby prawnej, stworzenia i zarządzania Grupą współpracowników lub innych osób zrzeszonych przez Użytkownika wedle uznanych przez niego kryteriów (np. rodzina), poprzez podpięcie pod taki Kontekst innych Kont Użytkowników lub zaproszenie do Rejestracji nowych osób poprzez podanie ich adresu e-mail lub numeru telefonu. Wszystkie Konta podpięte do Kontekstu firmowego (grupowego) zyskują także Kontekst firmowy (grupowy), w ramach podmiotu, w którym są zrzeszeni, w określonej przez właściciela Grupy roli.
  14. 3.14.Członkowie Grupy, posiadający takie uprawnienie w ramach nadanej im roli, mają możliwość przypisania dodawanym Kontom określonych w Serwisie zakresów uprawnień (ról). Poszczególne role różnią się zakresem uprawnień w danej Grupie. Zakres uprawnień ról  jest ustalany przez właściciela Grupy z poziomu Konta w widoku Kontekstu firmowego (grupowego).
  15. 3.15.Członkowie Grupy, posiadający takie uprawnienie w ramach nadanej im roli, mają możliwość przeglądania wszystkich Zleceń członków tej Grupy (zarówno aktywnych jak i historycznych).
  16. 3.16.Zakres uprawnień Członka Grupy wynika z przydzielonej mu roli. Członek Grupy korzysta z funkcjonalności Kontekstu prywatnego i firmowego, a także może tworzyć własne Grupy w Kontekście prywatnym.
  17. 3.17.Zasady i warunki zawierania Umów, w tym składania Zleceń i świadczenia Przewozów określone są w Regulaminie Przewozu.
 3. Reklamacje dotyczące działania Serwisu
  1. 4.1.Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać pisemnie na adres Administratora lub drogą elektroniczną na adres info@pickpack.com.
  2. 4.2.Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w działaniu Serwisu.
  3. 4.3.Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Administratorowi.
  4. 4.4.W reklamacji Użytkownik zobowiązany jest do wskazania co najmniej swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail lub adresu do korespondencji, rodzaju nieprawidłowości w działaniu Serwisu oraz datę jej wystąpienia. Reklamacje niezwierające wskazanych danych Administrator pozostawia bez rozpoznania.
  5. 4.5.O wynikach rozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie poinformuje Użytkownika. 
 4. Inne postanowienia
  1. Zakazane jest dostarczanie Treści o charakterze bezprawnym. W razie uzyskania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze takich Treści lub związanej z nimi działalności, Administrator uprawniony jest do niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych Treści. W takiej sytuacji Administrator nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do Treści, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zastosowaniu procedury uniemożliwienia dostępu. Obowiązek niezwłocznego zawiadomienia nie dotyczy danych, co do których Administrator powziął wiadomość o ich bezprawności na podstawie urzędowego zawiadomienia
  2. Usunięcie Konta Użytkownika lub odłączenie nadanego mu Kontekstu jest możliwe na wyraźną prośbę Użytkownika przesłaną Administratorowi na adres admin@pickpack.com.
  3. Usunięcie Konta Użytkownika poczytuje się za rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą z Administratorem. Odłączenie Kontekstu stanowi częściowe wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z Administratorem przez Użytkownika, w zakresie tego odłączanego Kontekstu.
  4. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot wyłącznych praw autorskich Administratora lub Użytkowników Serwisu. Powyższe elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
  5. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora oraz Użytkowników Serwisu. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.
 5. Ochrona danych osobowych Użytkowników. 
  1. Dane osobowe zebrane przez Administratora od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz w zakresie zgody na ich przetwarzanie udzielonej przez Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie. 
  2. Administratorem danych osobowych jest Pickpack S.A. z siedzibą w Warszawie. 
  3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), jak również do żądania przeniesienia danych.Użytkownik ma również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i zakazania marketingu bezpośredniego, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania danych innemu administratorowi danych. Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek korzystania z Serwisu.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują pod warunkiem opublikowania ich na stronie internetowej Serwisu z czternastodniowym okresem przejściowym. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej.
  2. Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na zmienione postanowienia Regulaminu. Sprzeciw można zgłosić w formie elektronicznej, pod adresem poczty elektronicznej Administratora: info@pickpack.com. Skuteczny sprzeciw skutkuje rozwiązaniem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz usunięciem konta Użytkownika z Serwisu. Po upływie 14 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu, domniemywa się, że Użytkownik przyjmuje zmienione postanowienia. Do Zleceń złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia dotychczasowe.
  3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.03.2019 r.