SERVISNÍ ŘÁD

PICKPACK

 1. Výklad pojmů
  1. Pojmy psané v Řádě velkými písmeny, jež nebyly definovány v ostatních ustanoveních Řádu, mají následující význam:

Servis webové stránky provozované Správcem na adrese www.pickpack.com;

Uživatel fyzická osoba nebo právnická, jež používá Servis v souladu s Řádem, a to bez ohledu na to, zda se registrovala, či nikoliv;

Uživatelský účet část Servisu, jež je k dispozici registrovanému Uživatele obsahující informace o Uživatelích a uzavřených Smlouvách. Založení Účtu vyžaduje Registraci. Přístup k Účtu pokaždé vyžaduje zadání přihlašovacího jména a hesla;

Kontext rozsah pravomocí udělených k Účtu daného Uživatele;

Skupina soubor Uživatelských účtů spojených do jedné skupiny Účtů vlastníkem určitého Kontextu, s různými oprávněními přidělenými vlastníkem Kontextu a řízenými v rámci stejné jednotky;

Registrace získání přístupu k osobnímu Účtu v Servisu;

Obsah veškerý obsah, včetně informací, názorů, obrazů nebo odkazů na internetové stránky zahrnutý Uživatelem do Servisu;

Zásilka poštovni zásilka podana v ramci expresní zásilkové služby ve smyslu § 2 pism. o) Zákona 29/2000 Sb o poštovních službách nebo věci přepravovane Správcem jako zásilka ve smyslu § 2555 odst. 1 Zákona č. 89/2012, Občanský zákoník , k jejíž dopravě se Správce zavazuje podle Smlouvy a za podmínek popsaných v Dopravním řádu;

Doprava jednotlivé provedení poštovní služby nebo dopravy zásilek zboží v rámci vnitrostátní silniční dopravy zboží v souvislosti s podanou Zásilkou, spočívající v dopravě movité věci mezi lokalitami určenými Uživatelem, jenž balík podal, ukončené dodáním adresátovi;

Řád tento řád;

Dopravní řád doklad popisující principy a podmínky poskytování Dopravy Správcem, nacházející se na adrese: problem@pickpack.com;

Smlouva samostatná smlouva o poskytování Dopravy – poštovní služby nebo dopravy zásilek zboží v rámci vnitrostátní silniční dopravy zboží, uzavřená mezi Správcem a Uživatelem; druh Smlouvy definují parametry podávané Zásilky;

Zakázka samostatná objednávka Dopravy Zákazníkem, zadaná prostřednictvím Servisu a potvrzená Poskytovatelem služeb;

 

 1. Obecná ujednání
  1. Řád určuje pravidla, rozsah a podmínky používání Servisu „PickPack“, jenž umožňuje organizaci Dopravy, a to zejména pravidla a technické podmínky pro poskytování služeb elektronickou cestou a postup vyřizování stížností.
  2. Majitelem a správcem Servisu je PickPack Spółka Akcyjna se sídlem ve Varšavě, Optymistów 2A, 04 – 965 Warszawa, zapsaná do podnikatelského rejstříku Státního soudního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě XIII. Hospodářské oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem 0000695599, DIČ: 9522168281, IČ: 368322678, se základním kapitálem 100 000,00 zlotých (splaceným v celku), dále jen „Správce“.
  3. Autorská práva k Servisu jsou v plném rozsahu majetkem Správce.
  4. Tento servis se provádí na území České republiky, a to prostřednictvím internetových stránek problem@pickpack.com dostupných 24 hodin denně. Účast v servisu je dobrovolná.
  5. Správce je povinen vést Uživatelské účty a ukládat historii transakcí pro každého Uživatele a poskytovat nástroje k provedení platby prostřednictvím Servisu.
  6. Dopravní řád určuje odpovědnost Správce za řádné provedení Dopravy.
  7. Správce vynaloží úsilí, aby zajistil Uživateli nepřetržitý přístup k Servisu 24 hodin denně, 365 dní v roce.
  8. Správce si vyhrazuje právo zavést technické přestávky v provozu Servisu.
  9. Použití Servisu znamená vyjádření souhlasu s podmínkami stanovenými v Řádu. Každý Uživatel je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu od okamžiku zahájení činností, jež směrují k využití služeb nabízených prostřednictvím Servisu se zvláštním zohledněním začátku přenosu dat.

 

 1. Podmínky používání služeb poskytovaných prostřednictvím Servisu. Registrace Uživatelského účtu
  1. Pro možnost používání Servisu je nutné konečné zařízení s přístupem k internetu, s nainstalovaným webovým prohlížečem, jehož konfigurace umožňuje přístup k Servisu, a také přijímání a využívání cookies souborů a provoz počítačového programu JavaScript.
  2. Podmínkou zahájení využívání služeb nabízených prostřednictvím Servisu je správná registrace v Servisu jako Uživatel zadáním svých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mailová adresa) a stanovení hesla k Uživatelskému účtu.
  3. Podmínkou provedení registrace je vyjádření souhlasu s ustanoveními Řádu a se zpracováním osobních údajů Správcem jiných než nezbytných pro řádné plnění smlouvy o poskytování elektronických služeb. Registrace v Servisu je dobrovolná.
  4. Uživatel může mít pouze jeden Uživatelský účet. V rámci Uživatelského účtu může Uživatel poskytnout Správci kromě údajů uvedených v článku. 3.2 i jiné údaje určené Správcem jako nepovinné.
  5. Registrace Uživatele a vytvoření Uživatelského účtu se koná potvrzením údajů obsažených v registračním formuláři, a to po kliknutí na uvedený odkaz zaslaný na Uživatelem uvedenou e-mailovou adresu a označení políčka „Aktivovat účet“. Od tohoto okamžiku je Uživatelský účet aktivní.
  6. Uživatel je povinen během registrace a používání Servisu poskytnout pravdivé a v omyl neuvádějící informace. Je přísně zakázáno, aby Uživatel poskytoval protiprávní obsahy.
  7. V okamžiku Registrace Uživatele je mezi Správcem a Uživatelem uzavřena smlouva o poskytování služeb elektronickou cestou.
  8. Správce má právo ověřit pravdivost údajů poskytnutých při Registraci a v případě, že byly zjištěny nějaké nesrovnalosti, může vyžadovat jejich aktualizaci tak, že pošle na e-mailovu adresu Uživatele příslušnou výzvu. V případě, že Uživatel neprovede aktualizaci údajů během 3 dnů, má Správce právo zablokovat nebo vymazat Uživatelův Účet.
  9. Správce poskytuje Uživatelům následující Kontexty: soukromý, firemní (včetně skupinového). Kontexty jsou přidělovány Správcem nebo na základě pozvání od Uživatele, jenž má oprávnění v určeném Kontextu. Uživatel se může sám přidat k Účtu Firemního kontextu (skupinového). Uživatel může libovolně přepínat aktuálně aktivní Kontexty na úrovni Uživatelského účtu.
  10. Uživatelský účet je ve výchozím nastavení vytvořen v soukromém Kontextu, jenž umožňuje spotřebiteli využívat služeb poskytovaných prostřednictvím Servisu. Soukromý kontext je základním Kontextem přístupným všem Uživatelům bez dodatečných požadavků a standardním rozsahem oprávnění přidělených po Registraci.
  11. Každý Uživatel může v rámci Uživatelského účtů přidat Firemní kontext zadáním své společnosti, DIČ, telefonního čísla, e-mailové adresy a poštovní adresy. Po úspěšném přidání firemního Kontextu zůstává Uživatel v rámci tohoto Kontextu vlastníkem Kontextu, čímž získává oprávnění k plnému řízení Firemního kontextu.
  12. Každý Uživatel může mít pouze jeden Soukromý kontext a nekonečné množství firemních Kontextů. Přidělení Uživateli nových Kontextů neovlivní doposud přidělené Kontexty, ledaže Uživatel nebo správce Kontextu podniknou kroky k odpojení tohoto Kontextu (včetně odpojení konkrétního Uživatele od Kontextu jiným Uživatelem). Dokud dotyčná osoba zůstává Uživatelem Servisu, je pro její Účet dostupný alespoň Soukromý kontext.
  13. V rámci Firemního (skupinového) kontextu získává Uživatel kromě funkčnosti Soukromého kontextu možnost zadávat své Zakázky v rámci a v souvislosti s jeho podnikatelskou činností nebo jménem jím zastupované právnické osoby, vytvářet a řídit Skupiny spolupracovníků nebo jiných osob přidružených prostřednictvím Uživatele podle jím schválených kritérií (např. rodina), a to připojením k takovémuto Kontextu dalších Uživatelských účtů nebo pozváním k Registraci nových lidí zadáním jejich e-mailové adresy nebo telefonního čísla. Všechny Účty připojené k Firemnímu (skupinovému) kontextu také získávají Firemní (skupinový) kontext, v rámci subjektu, ve kterém jsou sdruženi, v roli určené vlastníkem Skupiny.
  14. Členové Skupiny, kteří mají takové oprávnění v rámci jím svěřené role, mají možnost přiřadit k dodávaným Účtům v Servisu určené rozsahy oprávnění (rolí). Jednotlivé role se liší rozsahem oprávnění v dotyčné Skupině. Rozsah oprávnění rolí je určen vlastníkem Skupiny na úrovni Účtu v pohledu Firemního kontextu (skupinového).
  15. Členové Skupiny, kteří v rámci jím svěřené role mají takovéto oprávnění, mohou sledovat všechny Zakázky členů této Skupiny (aktivní a historické).
  16. Rozsah oprávnění Člena Skupiny vychází z jemu přidělené role. Člen Skupiny využívá funkčnost Soukromého a Firemního kontextu a může také vytvářet vlastní Skupiny v Soukromém kontextu.
  17. Principy a podmínky uzavírání Smluv, včetně zadávaní Zakázek a poskytování Dopravy, jsou určeny v Dopravním řádu.

 

 1. Reklamace týkající se fungování Servisu
  1. Nesrovnalosti týkající se fungování Servisu Uživatele mohou být hlášeny písemně na adresu Správce nebo prostřednictvím e-mailové adresy problem@pickpack.com.
  2. Uživatel má ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy došlo k nesrovnalosti ve fungování Servisu, právo podat reklamace.
  3. Reklamace bude vyřízena ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení Správci.
  4. V reklamaci je Uživatel povinen uvést alespoň své jméno a příjmení, e-mailovou adresu nebo doručovací adresu, typ nesrovnalosti ve fungování Servisu a datum jejího vzniku. Reklamace, jež neobsahují uvedené údaje, Správce ponechává bez projednání.
  5. Správce neprodleně sdělí Uživateli výsledky projednání reklamace.
  6. Uživatel, je-li spotřebitelem, ma možnost se obratit s návrhem na mimosoudni řešení spotřebitelského sporu na pověřený organ na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
  7. Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi Správcem a spotřebitelem ze smluv o poskytování telekomunikačních služeb je pověřeny Český telekomunikační úřad. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je ctu.cz. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou k dispozici na http://www.ctu.cz/ochrana-spotrebitele, příslušné formuláře pak na http://www.ctu.cz/formulare.

 

 1. Jiná ustanovení
  1. Je zakázáno poskytovat protiprávní obsahy. V případě obdržení úředního oznámení nebo důvěryhodné zprávy o protiprávnosti takovýchto Obsahů nebo s nimi souvisejících činností je Správce oprávněn okamžitě zabránit přístupu k těmto Obsahům. V takové situaci neodpovídá Správce za škody vzniklé Uživateli z důvodu zabránění přístupu k Obsahům, pokud byl Uživatel okamžitě informován o postupu zabránění přístupu. Povinnost okamžitého oznámení se nevztahuje na údaje, o jejichž protiprávnosti se Správce dozvěděl na základě úředního oznámení.
  2. Odstranění Uživatelského účtu nebo odpojení jemu přiděleného Kontextu je možné na výslovnou žádost Uživatele zaslanou Správci na adresu problem@pickpack.com.
  3. Odstranění Uživatelského účtu se považuje za vypovězení smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou, jež byla se Správcem uzavřena. Odpojení Kontextu znamená částečné ukončení smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou, jež byla uzavřena Uživatelem se Správcem, v rozsahu tohoto odpojeného Kontextu.
  4. Všechny materiály, včetně grafických prvků, umístění a složení těchto prvků (tzv. layout), dostupné na webových stránkách Servisu jsou předmětem výhradních autorských práv Správce nebo Uživatelů Servisu. Výše uvedené prvky jsou předmětem autorských majetkových práv, práv k průmyslovému vlastnictví, včetně práv plynoucích z registrace ochranné známky a práv k databázím, a jako takové mají právo na zákonnou právní ochranu.
  5. Stahování nebo využívání materiálů dostupných v jakémkoliv rozsahu v rámci Servisu pokaždé vyžaduje souhlas Správce a nesmí porušovat ustanovení řádu Servisu a všeobecného práva, jakož i nemůže porušovat zájmy Správce a Uživatelů Servisu. Je zakázáno jakékoliv akumulování a zpracovávaní údajů a jiných informací dostupných v Servisu za účelem jejich dalšího poskytování třetím osobám v rámci jiných internetových servisů a mimo internet. Je také zakázáno používání označení Servisu, včetně charakteristických prvků grafiky, v rámci vlastních servisních internetových služeb.

 

 1. Ochrana osobních údajů Uživatelů
  1. Osobní údaje Uživatelů shromážděné Správcem jsou zpracovávány v souladu s platnými předpisy a v rozsahu souhlasu se zpracováním poskytnutého Uživatelem při Registraci v Servisu.
  2. Správcem osobních údajů je Pickpack S. A. se sídlem ve Varšavě.
  3. Každý uživatel má právo nahlížet do svých údajů, opravovat je a odstranit (právo být zapomenut), jakož i požadovat převod údajů. Uživatel má také právo podat námitky proti zpracovávání údajů a zákazu přímého marketingu, pokud je Správce hodlá zpracovávat pro marketingové účely, nebo z důvodu přenesení údajů jinému správci osobních údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné a je podmínkou používání Servisu.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Správce si vyhrazuje právo provést změny v Řádu. Veškeré změny Řádu platí, pokud jsou zveřejněny na internetových stránkách Servisu s přechodným obdobím čtrnácti dnů. Změny Řádu budou Uživateli oznámeny e-mailem.
  2. Uživatel má právo podat námitky proti změněným ustanovením Řádu. Námitky lze podat v elektronické podobě na e-mailovou adresu Správce: problem@pickpack.com. Účinné námitky mají za následek ukončení smlouvy mezi Uživatelem a Správcem a odstranění Uživatelského účtu ze Servisu. Po uplynutí 14 dnů od oznámení změn v Řádu se předpokládá, že Uživatel souhlasí se změněnými podmínkami. U Zakázek podaných předtím, než je uveden v platnost nový Řád, se používají dosavadní ustanovení.
  3. Tento Řád vstupuje v platnost dne 01.02.2019.